Idź do
Komunikat
Zanim wyruszysz sprawdź, czy dobrze przygotowałeś się do wyprawy… Sprawdź pogodę, wybierz i przeanalizuj trasę, upewnij się czy warunki na szlakach umożliwiają wędrówkę… 
Bo chociaż Góry Świętokrzyskie są starymi i niskimi górami, (wystają nieco ponad 600 metrów nad poziom morza) warto być dobrze przygotowanym, gdyż warunki, które tutaj panują mogą Cię zaskoczyć.

Uwaga!

Patrz pod nogi! Szlaki, ścieżki edukacyjne oraz inne miejsca udostępnione dla turystyki pieszej lub innej nie są utrzymywane (odśnieżanie itp.) ani zabezpieczane przed niebezpieczeństwami związanymi z warunkami pogodowymi (śliskie podłoże, zaśnieżenie itp.) Warto mieć ze sobą raczki lub raki zimą, gdy na trasie przemarszu znajduje się lód lub śnieg.

Pamiętaj! Jesteś gościem w Parku Narodowym! Szanuj i chroń przyrodę! Przestrzegaj obowiązujących tutaj zasad!

Regulaminu zwiedzania

Regulamin zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych  Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 1. Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego udostępniając teren Parku powierza zwiedzającym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wielkiej wartości. Dyrektor ŚPN prosi w związku z tym o szczególną dbałość, o powierzone walory. Jej wyrazem będzie przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. Obszar ŚPN jest udostępniany w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w Parku Narodowym na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 3. Świętokrzyski Park Narodowy można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu na porę roku wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych lub miejscach udostępnionych do działalności edukacyjnej lub turystycznej.
 4. Oznakowane szlaki, ścieżki edukacyjne, miejsca udostępnione w Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz obiekty związane z działalnością edukacyjną mogą być udostępniane po wniesieniu opłaty według cennika (załącznik nr 3 do Zarządzenia).
 5. Przebywanie na terenach udostępnionych Świętokrzyskiego Parku Narodowego może być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren ŚPN turysta podejmuje samodzielnie, w oparciu o własne doświadczenie oraz wskazówki zawarte w komunikatach zamieszczanych na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej https://www.imgw.pl oraz oficjalnej stronie internetowej ŚPN (www.swietokrzyskipn.org.pl), a także w miejscach wejścia na szlaki turystyczne, ścieżki i obiekty edukacyjne. W przypadku grup zorganizowanych, prowadzonych przez opiekuna grupy (przewodnika turystycznego, opiekuna wycieczki, nauczyciela, organizatora) decyzję podejmuje opiekun prowadzący grupę lub organizator wycieczki na własną odpowiedzialność. 
 6. Poruszanie się po terenie ŚPN w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, okiść śniegowa, burza, ulewne deszcze itp.) grozi niebezpieczeństwem (m.in. spadające gałęzie, wiatrołomy, porażenia piorunem, możliwość upadku). Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w takich sytuacjach.
 7. ŚPN jest ostoją dzikich zwierząt, roślin i grzybów. Niektóre z nich mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi (ugryzienia, ukąszenia, zatrucia itp.). Poruszaj się tylko po oznakowanych szlakach i trasach, zachowaj ostrożność, nie płosz i nie chwytaj zwierząt. Nie zrywaj i nie niszcz roślin oraz grzybów.
 8. Dbając o bezpieczeństwo turystów Dyrektor ŚPN zastrzega sobie prawo do zamykania oznakowanych szlaków i ścieżek edukacyjnych, ich odcinków lub obiektów oraz urządzeń turystycznych i edukacyjnych. Informacje o zamknięciu tras, obiektów lub urządzeń będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Parku lub oznaczone w terenie.
 9. Oznakowane szlaki, ścieżki edukacyjne oraz inne miejsca udostępnione dla turystyki pieszej lub w innej formie udostępnienia, nie są utrzymywane (odśnieżanie itp.) ani zabezpieczane przed niebezpieczeństwami związanymi z warunkami  pogodowymi (śliskie podłoże, zaśnieżenie itp.). Turysta lub uczestnik imprezy porusza się po nich na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność organizatora imprezy. 
 10. Oznakowane szlaki i trasy piesze w ŚPN są również trasami, na których dozwolone jest poruszanie się na nartach biegowych (skitourowych).
  ·     Na szlakach i  trasach udostępnionych równocześnie dla turystyki pieszej i narciarskiej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego. 
  ·     Na szlakach i trasach udostępnionych równocześnie dla turystyki pieszej i rowerowej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego. 
  ·     Turystyka narciarska może być uprawiana pod warunkiem występowania pokrywy śnieżnej zabezpieczającej roślinność i glebę.
  ·     ŚPN nie przygotowuje tras narciarskich i turysta porusza się po nich na własną odpowiedzialność. 
 11. Osoby korzystające z infrastruktury informacyjnej oraz turystyczno-edukacyjnej ŚPN (wiaty, ławki, stoły, tablice informacyjne i edukacyjne) są zobowiązane do wykorzystywania ich w celu do tego przeznaczonym, w sposób właściwy, nie powodujący ich dewastacji. 
 12. Ruch pojazdów z napędem silnikowym na terenie ŚPN dozwolony jest wyłącznie po drogach publicznych.
 13. Na obszarze ŚPN obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 14. Organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych na terenie ŚPN jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie rekreacyjnej lub sportowej ponosi odpowiedzialność organizator.
 15. W Świętokrzyskim Parku Narodowym zabrania się:
  ·     umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (każdorazowo na podstawie decyzji Dyrektora ŚPN);
  ·     śmiecenia, zanieczyszczania wód, powietrza, gleby i zakłócania ciszy;
  ·     uszkadzania, zrywania i zbierania roślin oraz zbierania jagód i grzybów;
  ·     płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt (w tym bezkręgowców);
  ·     połowu ryb;
  ·     niszczenia gleby, źródeł i potoków;
  ·     pozyskiwania skał, skamieniałości, minerałów;
  ·     palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi przez Dyrektora ŚPN oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu;
  ·     biwakowania w miejscach do tego nie wyznaczonych;
  ·     turystyki konnej i rowerowej poza drogami publicznymi lub trasami wyznaczonymi do tych celów;
  ·     używania bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów w przestrzeni powietrznej znajdującej się bezpośrednio nad obszarem Parku bez zgody Dyrektora ŚPN;
  ·     wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, za wyjątkiem psów asystujących. 
 16. Udostępnianie ŚPN do zwiedzania może być czasowo ograniczone lub zawieszone na skutek przepisów spowodowanych ustawami i rozporządzeniami oraz zarządzeniami o charakterze nadrzędnym, wykonywaniem zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych, likwidacji nagłych zagrożeń mogących mieć wpływ na życie lub zdrowie turystów, prowadzenia akcji ratowniczej, wykonywaniem działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym lub wykonywaniem koniecznych napraw i remontów.
 17. 17.  Teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest MONITOROWANY – wszelkie wykroczenia względem obowiązujących przepisów - ustawy o ochronie przyrody, rozporządzeń, zarządzeń i regulaminów dotyczących Świętokrzyskiego Parku Narodowego (w tym, jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego) mogą być dokumentowane i zgłaszane właściwym organom.
 18. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ŚPN.
 19. Naruszenie zasad obowiązujących w ŚPN podlega odpowiedzialności administracyjnej lub karnej na podstawie przepisów dotyczących kodeksu wykroczeń, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 20. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.