Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Świętokrzyskiego Parku NarodowegoWstęp Deklaracji

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie Zobowiązujemy się zapewnić dostępność  strony internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - swpn.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 2023-12-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne 
z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-09
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-09

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Jakub Żelazny , e-mail jakub@swietokrzyskipn.org.pl , telefon 41 31 15 106 wew. 61
Tą samą drogą można składać Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem poczty elektronicznej dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4b

Wejście główne do siedziby Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się od strony ul. Suchedniowskiej. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku Dyrekcji można wejść z psem asystującym.
Wejście umożliwiają drzwi, które posiadają minimalną szerokość 90 cm.
Przy wejściu głównym do budynku znajduje się dzwonek, po którego naciśnięciu osoba niepełnosprawna zostanie skierowana do punktu obsługi osoby niepełnosprawnej.

Goście są wprowadzani na miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni.
Wejścia do pomieszczeń biurowych nie ma progów.
Na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na terenie Dyrekcji oraz przed budynkiem zostały wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Aplikacje mobilne

Gra multimedialna „Odkrywca Parków Narodowych”

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobilems.npexplorer

https://appgallery.huawei.com/#/app/C107350201

https://apps.apple.com/us/app/odkrywca-park%C3%B3w-narodowych/id6444285637

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.