Idź do

Dotacje 2014

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – fundusz leśny

Zgodnie z umową NR ZP-3/14 zawartą w dn. 09.05.2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym na realizację zadania pt. ”Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochrony” zostały przeznaczone środki finansowe funduszu leśnego w wysokości 302 400,00 zł.
Zakres rzeczowy dofinansowywanych zadań:
Lp.Zadanie / umowaZakres rzeczowyKwota dofinansowania zgodnie z umowa w zł
1Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochronyUmową NR ZP-3/14 z dnia 09.05.2014 r.– Zakup sprzętu do wstępnej dokumentacji i analizy wykonywanych obserwacji w terenie z zakresu ochrony lasu, monitoringu sposobów ochrony ekosystemów leśnych , monitoring fauny i flory: rejestratory terenowe GPS – 12 szt., zestawy komputerowe z drukarkami – 8 szt., aparaty fotograficzne – 4 szt. i fotopułapki – 8 szt.– Prowadzenie stałych obserwacji zagrożeń ze strony szkodnictwa leśnego – obsługa sprzętu rejestrującego wykroczenia – Zakup i obsługa pułapek feromonowych (60 szt.), zakup dyspenserów feromonowych oraz oznaczenie materiałów z pułapek – Zakup pojemników (4000 szt.), sprzętu laboratoryjnego oraz płynów konserwujących (500l) do monitoringu fauny bezkręgowców302 400,00

Dotacje 2015

Świętokrzyski Park Narodowy informuje w dniu 18.05.2015 r. podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę nr EZ.0290.1.12.2015 na dofinansowanie zadania: „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochrony”

Wartość całego zadania to 16.600,00 zł brutto; dofinansowanie z PGL LP to 100% kosztów kwalifikowanych, czyli 16.600,00 zł brutto.
Zakres rzeczowy dofinansowywanych zadań:
Lp.Zadanie / umowaZakres rzeczowyKwota dofinansowania zgodnie z umowa w zł
1Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochronyUmowa nr EZ.0290.1.12.2015 z dnia 18.05.2015 r.– Zakup 116 sztuk dyspenserów do pułapek feromonowych (Ipsodor, Curodor, Cembrodor; Tortrodor oraz Colodor wraz z lepami).– Oznaczanie materiału z pułapek feromonowych oraz sporządzenie wykazów oznaczonych gatunków16.600,00 zł brutto

Dotacje 2017

W dniu 22 sierpnia 2017 roku Świętokrzyski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe dwie umowy o dofinansowanie: nr EZ.0290.1.34.2017 na realizację zadania „Badania naukowe w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” oraz nr EZ.0290.1.35.2017 na realizację zadania „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku”.
W ramach zadania „Badania naukowe w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” zaplanowano następujące działanie:

Ochrona czynna modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica na Chełmowej Górze w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Etap I - Rozpoznanie struktury genetycznej modrzewia polskiego na Chełmowej Górze.

W ramach zadania „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” zaplanowano następujące działania:
 1. Szkodnictwo leśne: zakłócenie przebiegu naturalnych procesów w ekosystemach oraz nielegalne pozyskiwania drewna, obłamanych konarów i gałęzi, stroiszu jodłowego i runa leśnego.
 2. Monitorowanie we współpracy z Zespołem Ochrony Lasu w Radomiu występowania foliofagów sosny Pinus sivestris przez kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce leśnej.
 3. Wspomaganie naturalnych procesów renaturalizacyjnych zachodzących w drzewostanach przez usuwanie drzew lokalnie obcych, wprowadzonych w wyniku sadzenia, głównie sosny Pinus sylvestris hamującej tempo tych procesów.
 4. Kształtowanie siedliska modrzewia Larix decidua, w szczególności podgatunku modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica, a także wspomaganie naturalnych odnowień tego gatunku.
 5. Kształtowanie widnego lasu (grądu, dąbrowy lub boru mieszanego o luźnej więźbie drzewostanu) o charakterze pastwiskowym, ze znacznym udziałem drzew starych – usuwanie części drzew w wieku do 100 lat oraz krzewów podszytowych i w miarę możliwości wprowadzenie kontrolowanego wypasu.
 6. Ochrona naturalnej dynamiki rodzimej flory leśnej, przez inwentaryzowanie, a następnie usuwanie obcych geograficznie gatunków roślin ich siewek i odrośli, krzewów oraz roślin zielnych inwazyjnych, w szczególności dębu czerwonego Quercus rubra L., jesionu pensylwańskiego Fraxinus pennsylvanica, czeremchy późnej Padus serotina i innych gatunków drzew (w tym ich siewek i odrośli).
 7. Zagrożenie ekosystemów leśnych i łąkowych przez pożary.
 8. Szkodnictwo leśne, podpalanie lasu i łąk.
 9. Monitorowanie liczebności wybranych gatunków kambio- i foliofagów posiadających skłonność do masowego pojawiania się (kornik drukarz, kornik modrzewiowiec, jodłowiec krzywozębny, zwójka zieloneczka i krobik modrzewiowiec) przez wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) i analiza odłowionego materiału oraz fauny towarzyszącej.
 10. Prowadzenie przez Służbę Parku kontroli miejsc szczególnie narażonych na zanieczyszczanie odpadami i egzekwowanie przestrzegania zakazów obowiązujących w tym zakresie. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów.
 11. Wdrożenie Parkowego Systemu Informacji na szlakach turystycznych poprzez: budowę i remont urządzeń turystycznych, ustawienie tablic informacyjnych i edukacyjnych oraz urządzenie miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody.
Oba zadania zostaną zrealizowane do 15 grudnia 2017 roku. Wartość dofinansowania w przypadku umowy nr EZ.0290.1.34.2017 wynosi 104 251,00 zł, a w przypadku umowy nr EZ.0290.1.35.2017 – 309 426,90 zł.

Dotacje 2018

W dniu 14 sierpnia 2018 roku Świętokrzyski Park Narodowy zawarł z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych dwie umowy o dofinansowanie:

I. nr EZ.0290.1.30.2018 na realizację działań z grupy „Prace badawcze” (wysokość dofinansowania: 204 007, 95 PLN)

oraz

II. nr EZ.0290.1.31.2018 na realizację działań z grupy „Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej” oraz „Inne działania” (wysokość dofinansowania: 436 204, 08 PLN)
I. W ramach zadania „Prace badawcze” zaplanowano następujące działania:
 1. Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców: pająki (Araneae) i kosarze (Opiliones).
 2. Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców: Chrząszcze (Coleoptera).
 3. Ochrona czynna modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica na Chełmowej Górze w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Etap II – Ocena zmienności genetycznej naturalnego odnowienia i dyspersji genów w populacji modrzewia polskiego na Chełmowej Górze.
II. W ramach zadania „Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej"” zaplanowano następujące działania:
  1. Usuwanie odpadów stałych.
  2. Montaż 4 sztuk szlabanów.
  3. Zapobieganie szkodnictwu leśnemu - konserwacja szlabanów.
  4. Zapobieganie szkodnictwu leśnemu - przekopanie miejsc nielegalnych wjazdów.
  5. Utrzymanie czystości na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego polegające na sprzątaniu terenu Parku z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego i nielegalnego wywozu śmieci do lasu.
  6. Wspomaganie renaturalizacji.
  7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym  Święty Krzyż.
  8. Kształtowanie struktury jedlin.
  9. Kształtowanie siedliska modrzewia.
  10. Kształtowanie widnego lasu.
  11. Usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla osób i mienia.
  12. Chirurgia drzew związana z zapewnieniem bezpieczeństwa na szlaku turystycznym i ochrona bioróżnorodności.
  13. Zakup środków zapachowych do pułapek feromonowych.
III. W ramach zadania „Inne działania" zaplanowano następujące działania: 
 1. Naprawa nawierzchni szlaku i wyposażenie w urządzenia turystyczno-informacyjne ścieżki przyrodniczo - kulturowej na odcinku byłej kolejki wąskotorowej "Nowa Słupia – Hucisko – Św. Katarzyna”.
 2. Ustawienie kabin sanitarnych (toalet przenośnych) wraz z usługą czyszczenia i serwisu.
  Umowy  zostaną zrealizowane do 14 grudnia 2018 roku.

Dotacje 2019

W dniu 1 lipca 2019 roku Świętokrzyski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę nr EZ.0290.1.17.2019 o dofinansowanie ze środków funduszu leśnego na realizację działań w Świętokrzyskim Parku Narodowym w 2019 roku.
W ramach umowy zaplanowano następujące działanie:

 1. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne
 2. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne
 3. Kształtowanie siedliska modrzewia Larix decidua, w szczególności podgatunku modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica, a także wspomaganie naturalnych odnowień tego gatunku łącznie z przygotowaniem gleby pod naturalny obsiew
 4. Kształtowanie widnego lasu (grądu, dąbrowy lub boru mieszanego o luźnej więźbie drzewostanu) o charakterze pastwiskowym, ze znacznym udziałem drzew starych
 5. Monitorowanie liczebności wybranych gatunków kambio- i foliofagów z zastosowaniem pułapek feromonowych
 6. Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych
 7. Zakup i montaż rogatek
 8. Przekopanie przejazdów
 9. Naprawa nawierzchni szlaków i ścieżek edukacyjnych
 10. Sprzątanie terenu z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego, likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz udrażnianie przepustów na szlakach oraz ścieżkach przyrodniczych
 11. Wykonanie urządzeń turystycznych na szlakach pieszych i ścieżkach przyrodniczych
 12. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, usuwanie na bieżąco ze środowiska występujących w rozproszeniu odpadów stałych, segregacja i wywóz odpadów
 13. Ustawienie przenośnych kabin sanitarnych wraz z ich czyszczeniem i serwisowaniem
 14. Oznakowanie terenu szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych
 15. Badania naukowe: Ocena i prognoza wpływu antropopresji na ekosystemy terenów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Działania zostaną zrealizowane do 16 grudnia 2019 roku. Wartość dofinansowania wynosi 540 865,53 zł.

Dotacje 2020

W dniu 11.05.2020 roku Świętokrzyski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę o dofinansowanie nr EZ.0290.1.18.2020 na realizację działań ze środków funduszu leśnego.
W ramach w/w zadania zaplanowano wykonanie następujących działań:

 1. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne – Usuwanie obcych geograficznie osobników modrzewia
 2. Kształtowanie siedliska modrzewia, w szczególności podgatunku modrzewia polskiego
 3. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne
 4. Kształtowanie widnego lasu o charakterze pastwiskowym ze znacznym udziałem drzew starych
 5. Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionych
 6. Trzebież późna w drzewostanach jodłowych
 7. Działania z zastosowaniem pułapek feromonowych
 8. Porządkowanie dna lasu i inne czynności porządkowe w ramach prewencji przeciwpożarowej
 9. Ustawienie przenośnych toalet (kabin sanitarnych) wraz z ich czyszczeniem i serwisowaniem
 10. Usuwanie poza teren ŚPN zanieczyszczeń stałych (śmieci) przeznaczonych do segregacji, zebranych z terenu Parku
 11. Usuwanie poza teren ŚPN zanieczyszczeń stałych (śmieci) przeznaczonych do segregacji, zebranych z terenu Parku
 12. Likwidacja zbędnych przejazdów na drogach wjazdowych do lasu
 13. Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych
 14. Konserwacja rowów oraz przepustów na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych
 15. Wykonanie i montaż nowych urządzeń na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych
 16. Wymiana istniejących uszkodzonych urządzeń turystycznych na nowe na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych
 17. Struktura gatunkowa zgrupowań motyli z nadrodziny sówek (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) w ekosystemach leśnych i śródleśnych na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jej wykorzystanie jako wskaźnika naturalności i wartości przyrodniczej tych ekosystemów
 18. Wpływ antropopresji i zmian klimatu na funkcjonowanie i rozwój ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy wykorzystaniu teledetekcji
Zadanie zostanie zrealizowane do 15 grudnia 2020 roku, a całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 296 126,79 zł.

Dotacje 2021

W dniu 23-07-2021 roku Świętokrzyski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę o dofinansowanie nr EZ.0290.1.18.2021 na realizację działań ze środków funduszu leśnego.
W ramach w/w zadania zaplanowano wykonanie następujących działań:

 1. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne.
 2. Trzebież późna w drzewostanach jodłowych.
 3. Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych).
 4. Porządkowanie dna lasu i inne czynności porządkowe w ramach prewencji przeciwpożarowej.
 5. Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionych
 6. Zakup i montaż rogatek.
 7. Działania z zastosowaniem pułapek feromonowych.
 8. Sprzątanie terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego ze śmieci powstałych w wyniku ruchu turystycznego i pozostawionych na tzw. dzikich wysypiskach oraz wywóz i odbiór przez uprawnioną firmę.
 9. Ustawienie przenośnych toalet (kabin sanitarnych) wraz z ich czyszczeniem i serwisowaniem.
 10. Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych.
 11. Lasy jodłowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym jako referencja jedlin w regionie świętokrzyskim w aspekcie planowania urządzeniowego.
Zadanie zostanie zrealizowane do 15-12-2021 roku, a całkowita wartość dofinansowania wynosi 351 579,76 zł.

Dotacje 2022

W dniu 1 sierpnia 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych oraz inne działania związane z gospodarką leśną.
Umowa nr: EZ.0290.1.18.2022

Kwota dofinansowania: 1 420 770,38 zł
L.p.Nazwa działaniaElementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) - poddziałanieJednostka miaryLiczba jednostek miar
1.Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia - Trzebieże późne - pozyskanie drewna i zrywka drewna1.1 Pozyskanie drewnam31 119,00
1.2 Zrywka drewnam3471,00
2.Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych)Melioracje ręczne - wycinanie odrośli, podszytów, podrostów i roślinności zielnejha15,16
3.Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych)Melioracje ręczne - wycinanie odrośli, podszytów, podrostów i roślinności zielnejha11,26
4.Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionychChirurgia drzew związana z zapewnieniem bezpieczeństwa na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i ochrona bioróżnorodnościszt.130,00
5.Likwidacja miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów tzw. "dzikich wysypisk śmieci"Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk śmieci" z terenu ŚPNrbg200,00
6.Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej6.1. Obustronne czyszczenie poboczy (wykaszanie i odkrzaczanie)mb2 800,00
6.2. Udrażnianie przepustówmb32,00
6.3. Wykopanie rowówmb100,00
6.4. Podczyszczanie rowumb1 300,00
7.Zakup pilarek akumulatorowych wraz z osprzętemZakup pilarek akumulatorowych wraz z osprzętemszt.2,00
8.Utworzenie 3 terenowych baz sprzętu p-poż.Zakup trzech garaży blaszanych, osadzenie ich na utwardzonym podłożu i doposażenie w 10 łopat, 10 tłumic, 10 hydronetek plecakowych dla każdego punktuszt.3,00
9.Zagospodarowanie miejsc na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych, położonych przy wejściach na szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne9.1. Zagospodarowanie w celach turystyczno – rekreacyjnych wejścia na szlak czerwony w miejscowości Kakonin wg. projektu zagospodarowania (brama mała - 1 szt., ławka bez oparcia - 4 szt., stół - 1 szt., ogrodzenie bez poręczy - 10 przęseł, kosz na trzy pojemniki - 1 szt., stojak pod tablicę na dwóch słupach (wariant duży) - 1 szt. oraz roboty związane z odwodnieniem terenu (wymiana przepustu)kpl./szt.1,00/10,00
9.2 Zagospodarowanie w celach turystyczno – rekreacyjnych wejścia na szlak niebieski w miejscowości Podgórze wg. projektu zagospodarowania, tj. budowa elementów infrastruktury (brama mała - 1 szt., ławka bez oparcia - 4 szt., stół - 1 szt., ogrodzenie bez poręczy - 10 przęseł, kosz na trzy pojemniki - 1 szt., stojak pod tablicę na dwóch słupach - wariant duży - 1 szt.)kpl./szt.1,00/9,00
9.3. Zagospodarowanie w celach turystyczno – rekreacyjnych wejścia na szlak czarny w miejscowości Pokrzywianka wg. projektu zagospodarowania (brama mała - 1 szt., ławka bez oparcia - 4 szt., stół - 1 szt., ogrodzenie bez poręczy - 10 przęseł, kosz na trzy pojemniki - 1 szt., stojak pod tablicę na dwóch słupach - wariant duży - 1 szt.)kpl./szt.1,00/9,00
9.4. Zagospodarowanie w celach turystyczno – rekreacyjnych wejścia na szlak czarny w miejscowości Serwis wg. projektu zagospodarowania (brama mała - 1 szt., ławka bez oparcia - 4 szt., stół - 1 szt., ogrodzenie bez poręczy - 10 przęseł, kosz na trzy pojemniki - 1 szt., stojak pod tablicę na dwóch słupach - wariant duży - 1 szt.) kpl./szt.1,00/9,00
10.Konserwacja i naprawa ogrodzenia z poręczą10.1. Konserwacja i naprawa przęseł ogrodzenia na szlaku czerwonym Święta Katarzyna – Łysica wg przedmiaru robótszt.166,00
10.2. Konserwacja i naprawa przęseł ogrodzenia na szlaku niebieskim Nowa Słupia – Święty Krzyż wg przedmiaru robótszt.109,00
11.Budowa pomostów drewnianych na terenach udostępnionych11.1. Budowa pomostu (przejścia dla pieszych) znajdującego się nad zagłębieniem terenu w miejscu udostępnionym turystycznie na szlaku niebieskim Bodzentyn - Święta Katarzyna w O.O. Podgórzeszt.1,00
11.2. Budowa pomostu (przejścia dla pieszych) znajdującego się nad zagłębieniem terenu w miejscu udostępnionym turystycznie na szlaku czerwonym Święty Krzyż - Trzcianka w O.O. Święty Krzyższt.1,00
11.3.Budowa pomostu (przejścia dla pieszych) znajdującego się nad zagłębieniem terenu w miejscu udostępnionym turystycznie na ścieżce edukacyjnej zielonej Nowa Słupia - Święta Katarzyna w O.O. Święty Krzyższt.1,00
11.4. Budowa pomostu (przejścia dla pieszych) oraz roboty związane z odwodnieniem terenu (wykonanie przepustu) znajdującego się nad zagłębieniami terenu w miejscach udostępnionych turystycznie na szlaku czerwonym Dalianka - Huta Szklana w O.O. Jastrzębi Dółszt.1,00
12.Budowa nowych deszczochronówBudowa deszczochronów (schron przeciwdeszczowy mały) z drewna modrzewiowego i odpowiednio zaimpregnowaneszt.2,00
13.Utrzymanie terenów udostępnionych poprzez prace porządkowe i konserwacyjne na szlakach, ścieżkach i obiektach edukacyjnych   13.1. Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych pozostawionych w czasie ruchu turystycznegorbg1 366,00
13.2. Zakup worków na śmieci o pojemności 60 l z taśmąszt.3 000,00
13.3. Zakup rękawic roboczychpar150,00
13.4. Wywóz zebranych śmieciszt12,00
13.5. Wykaszanie i odkrzaczanie  terenów udostępnionychrbg150,00
13.6. Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej zlokalizowanych na terenach udostępnionychszt45,00
13.7. Utrzymanie drożności przepustów na szlakach i ścieżkach edukacyjnychrbg113,00
13.8 Ręczne podczyszczanie rowków odpływowych na szlakach i ścieżkach edukacyjnychmb1 500,00
14.Ustawienie siedmiu przenośnych toalet (kabin sanitarnych) wraz z ich czyszczeniem i serwisowaniemWyposażenie terenów udostępnionych w 7 szt. przenośnych toalet (kabin sanitarnych) - w tym na terenie Obwodu Ochronnego Święty Krzyż  (4 szt.) i Święta Katarzyna (2 szt.) oraz Obwodu Ochronnego Podgórze - 1 szt. wraz z ich czyszczeniem i serwisowaniem od dnia 1 lutego do 30 listopada 2022 r.szt.7,00
15.Oznakowanie terenu szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w Świętokrzyskim Parku Narodowym15.1. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych dla zwiedzających o wym. 75 x 58 cmszt.11,00
15.2. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych dla zwiedzających o wym. 49 x 79 cmszt.6,00
15.3. Wykonanie graficznych piktogramów informujących o zasadach uwzględnionych w regulaminie zwiedzania Świętokrzyskiego Parku Narodowego o wym.10 x 20 cmszt.100,00
15.4. Wykonanie strzałek kierunkowych na  szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne o wym. 15 x 45 cmszt.35,00

Dotacje w 2023

W dniu 27 czerwca 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych oraz inne działania związane z gospodarką leśną.
Umowa nr: MZ.0290.1.18.2023

Kwota dofinansowania: 714 075,23 PLN  

Nr działaniaNazwa działaniaElementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) - poddziałanieJednostka miaryLiczba jednostek miar
1.Odnowienie naturalne drogą samosiewu górnego lub bocznego (w tym przygotowanie gleby dla stworzenia korzystnych warunków do wschodów) -  melioracje agrotechniczne ręczne na powierzchni gniazd, wyprzedzające przygotowanie gleby - mechaniczne wyoranie1. Melioracje agrotechniczne ręczne na powierzchni gniazdha0,55
2. Mechaniczne wyoranie bruzd na powierzchni gniazdha0,55
2.Trzebież późna w drzewostanach jodłowych - pozyskanie drewnaPozyskanie drewnam3614,00
3.Trzebież późna w drzewostanach jodłowych - pozyskanie drewnaPozyskanie drewnam370,00
4.Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych)Melioracje ręczne - wycinanie odrośli, podszytów, podrostów i roślinności zielnejha13,14
5.Przebudowy drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska - pozyskanie drewnaPozyskanie drewnam344,00
6.Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych)Melioracje ręczne - wycinanie odrośli, podszytów, podrostów i roślinności zielnejha11,26
7.Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu -Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleńW ramach działania  zaplanowano korektę granic wyłączeń taksacyjnych (pododdziałów) na skutek zmian jakie zaszły od 2014 (ostatnie urządzanie lasu) do 2022 r (podziały działek, wyłaczenie z granic Parku działek, wykupy gruntów, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, oraz włączenie w granice ŚPN działek będących własnością nadleśnictwa Łagów oraz inne zmiany jakie zaszły od ostatniego urządzania lasuszt.1,00
8.Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionychChirurgia drzew związana z zapewnieniem bezpieczeństwa na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i ochrona bioróżnorodnościszt.86,00
9.Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia - Trzebieże późne - pozyskanie drewna i zrywka drewna1. Pozyskanie drewnam31 048,00
2. Zrywka drewnam3451,00
10.Zakup i montaż nowych oraz konserwacja i naprawa istniejących urządzeń - szlabany1. Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń - szlabanyszt.20,00
2. Wstawienie nowych szlabanówszt3,00
11.Likwidacja zbędnych przejazdów na drogach wjazdowych do lasuLikwidacja zbędnych wjazdów do lasu przez wykopanie rowów poprzecznychmb100,00
12.Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej1. Obustronne czyszczenie poboczy (wykaszanie i odkrzaczanie)mb3 000,00
2. Udrażnianie przepustówmb70,00
3. Wykopanie rowówmb300,00
4. Podczyszczanie rowumb1 200,00
13.Ochrona lasu przed innymi czynnikami abiotycznymiUsuwanie (poza teren ŚPN) pojawiających się zanieczyszczeń stałych (śmieci), w szczególności nie podlegających szybkiej biodegradacji, zarówno występujących w formie pojedynczej, jak i w formie mniejszych lub większych wysypisk oraz przetransportowanie odpadów do kontenerów wyznaczonych przez Służbe Parku Narodowegorbg200,00
14.Utrzymanie szlaków i ścieżek edukacyjnych poprzez prace porządkowe i konserwacyjne1. Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych, pozostawionych w czasie ruchu turystycznegorbg1 467,00
2. Sprzątanie toalety leśnej zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynierbg58,00
3. Zakup worków na śmieciszt.3 500,00
4. Zakup rękawic ochronnychpar200,00
5. Wywóz zebranych śmieciszt.12,00
6. Wykaszanie i odkrzaczanie miejsc na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnychrbg150,00
7. Utrzymanie drożności przepustów usytuowanych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnychrbg224,00
8. Odtworzenie rowków odpływowych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnychmb1 500,00
15.Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej na trasie przyrodniczo - kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladem kolejki wąskotorowej"Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie - Ogrodzenie z poręczą TYP 1szt.3,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie - Ogrodzenie z poręczą TYP 2szt.4,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie - Ogrodzenie z poręczą TYP 4szt.4,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie - Ogrodzenie z poręczą TYP 5szt.5,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie - Ogrodzenie z poręczą TYP 6szt.1,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie - Schron przeciwdeszczowyszt.1,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie - Słupek drogowskaz z daszkiemszt.9,00
16.Ochrona ekosystemów sąsiadujących z miejscami udostępnionymi, szlakami turystycznymi, ścieżkami edukacyjnymi1. Ustawienie przenośnych toalet (kabin sanitarnych) wraz z usługą ich czyszczenia i serwisowaniaszt.7,00
2. Serwis zbiornika na czystą wodę toalety leśnej, zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynieszt.6,00
3. Serwis zbiornika na nieczystości toalety leśnej, zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynieszt.7,00
17.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilnościOpracowanie koncepcji modernizacji galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze w tym zagospodarowanie wejścia wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo – technicznejzad.0,00
18.Pozostałe obiekty tworzące infrastrukturę zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i wypoczynkowe1. Wymiana zniszczonych elementów ogrodzenia według wzoru Parkowego Systemu Informacji (PSI II). Ogrodzenie znajduje się na działce ewidencyjnej nr 2039/4 obok cmentarza jeńców na Świętym Krzyżu. Zadanie obejmuje wymianę istniejącego (starego) drewnianego ogrodzenia o długości 82,50 m, ręczne wykonanie wykopów jamistych i zalewanie betonowych stóp fundamentowych wraz z osadzeniem metalowych kotew pod słupki ogrodzenia, montowanie poszczególnych drewnianych elementów ogrodzenia oraz ogólna impregnacja (74 przęsła). mb82,50
2. Nadzór archeologiczny i wypełnienie obowiązków wynikających z uzgodnienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach   zad.1,00
19.Wykonanie oraz montaż urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej "Bukowa Góra - Wilków" 1. Wykonanie oraz montaż infrastruktury turystycznej - witaczszt.4,00
2. Wykonanie oraz montaż infrastruktury turystycznej - słupek drogowskaz z daszkiemszt.4,00
3. Wykonanie oraz montaż infrastruktury turystycznej - słupek drogowskaz bez daszkaszt.2,00