Idź do
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE WSPIERAŁ FINANSOWO  DZIAŁANIA ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM
W 2023 roku ŚPN zawarł umowę o dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację działania:

„Ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry przed szkodnictwem i antropopresją w celu przywrócenia bioróżnorodności”. Nr wniosku 1447/2023, nr umowy 1420/2023/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 26.10.2023 r. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi – 139 157,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW – 125 241,00 zł.

„Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”. Nr wniosku 1732/2023, nr umowy 1549/2023/Wn13/OP-po/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 04.10.2023 r. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi – 1 071 150,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW – 1 071 150,00 zł.  

W 2022 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:
„Elektro Parki - elektromobilność w parkach narodowych” - zakup 3 zeroemisyjnych pojazdów, punktu oraz stacji ładowania. Nr wniosku 1714/2022, nr umowy 3267/2022/Wn13/OP-PO-FN/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 04.11.2022 r. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi – 597 305,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW – 538 309,00 zł.  

W 2020 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:
Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne numerami 51, 52 i 53 o łącznej powierzchni 0,6200 ha nr wniosku 705/2020, nr umowy 1573/2020/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 02.09.2020 r. Koszt całego zadania – 41 092,00 zł, środki z NFOŚiGW – 34 288,00 zł  

W 2018 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:  
Konferencja naukowa podsumowująca 70 lat pracy Świętokrzyskiego Parku Narodowego „Świętokrzyski Park Narodowy. Przyroda i człowiek” Nr wniosku 1332/2017, nr umowy 125/2018/Wn50/EE-se/D z dnia 14-06-2018 roku. Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 235 856, 00 PLN, Kwota dotacji: do 235 856, 00 PLN. Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 132, 133 i 134 o łącznej powierzchni 0,18 ha nr wniosku  207/2018, nr umowy 72/2018/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie dotacji z dnia 8.05.2018r. Koszt całego zadania – 11 624,84 zł, środki z NFOŚiGW – 11 203,00 zł   

W 2015 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:
Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 4278/1 i 4278/2 o łącznej powierzchni 3,0390 ha zlokalizowanych w granicach Parku nr wniosku  1209/2015, nr umowy 573/2015/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie dotacji z dnia 28.12.2015r. Koszt całego zadania – 77 718,32 zł, środki z NFOŚiGW – 68 920,00 zł    W latach 1991-2013 Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wspierał finansowo następujące działania ŚPN:

Numer umowyNazwa przedsięwzięciaKwota dofinansowania /w tys. zł/Etap realizacji umowy
557/2013/Wn-13/OP-WK/DOchrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze313 Zak.
1007/2013/Wn-13/OP-Wk-PN/D 1006/2013/Wn-13/OP-Wk-KU/DOgraniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap III1 971 Zak.
268/2011/Wn-50/OP-MN/DOcena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringu na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Łysogóry”1 858  Zak.
185/2011/Wn-50/OP-WK/DKompleksowa ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed negatywnymi skutkami antropopresji przez modernizację infrastruktury turystycznej, przeciwpożarowej oraz działania z zakresu ochrony czynnej w latach 2011 – 2012247,65Zak.
310/2011/Wn-13/OP-WK-KU/D 309/2011/Wn-13/OP-WK-PN/D Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap II – zdjęcie i utylizacja azbestu Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap II929,06Zak.
232/2010/Wn-13/OP-Wk-KU/DOgraniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap I641,92Zak.
233/2010/Wn-13/OP-Wk/DOgraniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap I – zdjęcie i utylizacja azbestu35Zak.
374/2010/Wn-13/OP-PO-PN/DModernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ochrony ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego.396,888Zak.
673/2009/Wn50/OP-WK/DPrace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2009 roku.45,853Zak.
44/2009/Wn50/EE-BS/DRozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu  – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.1 863, 610Zak.
353/2008/Wn-13/OP-WK/DPrace pielęgnacyjno – ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego40Zak.
426/2007/Wn-50/OP-PO-LZ/DZakup samochodu terenowo – osobowego59Zak.
250/2007/Wn-50/OP-WK/DPrace pielęgnacyjno – ochronne w ekosystemach ŚPN35Zak.
322/2006/Wn-50/EE-BS/DZakup pomocy dydaktycznej do ćwiczeń edukacyjnych „Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy”177,1Zak.
143/2006/Wn 50/OP-Wk/DUporządkowanie gospodarki ściekowej na Św. Krzyżu363,198Zak.
442/2005/Wn 50/OP-Wk/DPrace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach ŚPN.61,178Zak.
306/2004/Wn 50/OP-Wk/DPrace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach ŚPN.25,7Zak.
110/2003/Wn-50/OP/WK/DPrace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.43,6Zak.
295/2003/Wn-50/OP-WK-BA/DModernizacja budynku Muzeum ŚPN etap II.583Zak.
553/2002-50OP-BA-/DRemont budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu.210Zak.
380/2002/Wn-50/OP-WK/DModernizacja sieci radiokomunikacyjnej – ruchomej i lądowej ŚPN.79,5Zak.
333/2002/Wn-50/OP-WK/DPrace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.78,9Zak.
33/2001/Wn-50/OP-WK–/DPrace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.122Zak.
621/2000/Wn–50/OP-3A–/DWyposażenie Ośrodka Edukacji P-NB i Centrum Zarządzania.300Zak.
109/2000/Wn-50/OP-WK/DPrace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.140Zak.
384/99/Wn-50/EE-BS/DRozbudowa bazy edukacyjnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.359Zak.
247/99/Wn – 50/OP-WK – -/DBudowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.345,76Zak.
199/99/Wn – 50/OP-WK- -/DLikwidacja niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego parku Narodowego.133,34Zak.
139/99/Wn – 50/OP-WK – -/DPrace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.11,72Zak.
317/98/W – 50/OP-WK- – /DUsuwanie skutków powodzi w ŚPN.30Zak.
283/98/W-50/EE-WD- – /DWydanie 2 przewodników po ścieżkach przyrodniczych: 1. „Huta Szklana – Święty Krzyż”, 2. „Góra Chełmowa”,i folderu pt. „Świętokrzyski Park Narodowy – walory przyrodnicze”.19,2Zak.
252/98/W-50/OP-BA- -/DBudowa Ośrodka Edukacyjnego, Pracowni Naukowo – Badawczej i Centrum Zarządzania ŚPN.2 142,13Zak.
110/98/W-5-/OP-WK- -/DOchrona ekosystemów w ŚPN przez pożarami i szkodnictwem.121Zak.
94/98/W-50/OP-WK – – /DPrace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.100Zak.
214/97/W – 50/OP – IN- -/DOpracowanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.688Zak.
158/97/W – 50/OP-WK – – /DPrace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.140,12Zak.
264/96/W-50/OP – WK – – /DWykonanie prac pielęgnacyjno – hodowlanych w ekosystemach leśnych ŚPN.97,165Zak.
798/95/W – 50/OP – WK – – /DPrace w lasach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.26,522Zak.
692/95/W – 50/OP – BA – -/DWykonanie zabezpieczenia przeciw pożarowego i przeciw włamaniowego w budynku Muzeum Przyrodniczo – Leśnego na Św. Krzyżu.250,648Zak.
691/95/W-50/OP-WK- -/DModernizacja sieci łączności bezprzewodowej w ŚPN.107,762Zak.
646/94/W-50/OP-UR – – /DModernizacja kotłowni dla obiektów ŚPN zlokalizowanych na Św. Krzyżu.898.000.000Zak.
645/94/W-50/OP-WK – -/DZabezpieczenie upraw leśnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę.50.000.000Zak.
91 / 91 / W – 15 / OP – PO / DOpracowanie operatu urządzeniowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Świętokrzyskim Parku Narodowym.400.000.000 Zak.


Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji swoich zadań w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, z zachowaniem standardów transparentności, utworzył do Państwa dyspozycji adres mailowy:

nieprawidlowosci@nfosigw.gov.pl