Idź do

Opłata za wstęp do Parku

Opłata za wstęp do ŚPN, na szlaki i trasy udostępnione jest pobierana w okresie całorocznym.
Rodzaj biletu
Cena brutto
Normalny
10,00 zł
Ulgowy
5,00 zł

Opłaty za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze

Opłata za wstęp na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze jest pobierana w okresie całorocznym
Rodzaj biletu
Cena brutto
Normalny
13,00 zł
Ulgowy
7,00 zł
Specjalny
4,00 zł
Komunikat
Osoby, które są zwolnione z opłat, dostaną potwierdzenie wejścia na taras widokowy po sprawdzeniu ich uprawnień do zwolnienia z opłat. Osoba kupująca bilet musi udokumentować swoje uprawnienia do zniżki lub zwolnienia, pokazując odpowiednie dokumenty.

Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu

Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu jest pobierana na podstawie
Rodzaj biletu
Cena brutto
Normalny
13,00 zł
Ulgowy
7,00 zł
Specjalny
4,00 zł

Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN) jest pobierana na podstawie art. 12 ust 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. 2022 poz. 1030), Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, na szlaki i trasy udostępnione wskazane w Załączniku nr 3 do Zarządzenia wynosi:
 • 10,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 • 5,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu.

Zasady pobierania opłat  za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 1. Opłata za wstęp do ŚPN, na oznakowane szlaki i trasy jest pobierana w okresie całorocznym. 
 2. Jednodniowy bilet wstępu do ŚPN zakupiony na dany dzień kalendarzowy upoważnia do wejścia na oznakowane szlaki, ścieżki edukacyjne.
 3. Bilet ważny jest na dany dzień zakupu, a nie na czas trwania doby liczonej od chwili zakupu.
 4. Zakupiony normalny bilet wstępu do ŚPN upoważnia w tym samym dniu do zakupu jednorazowego ulgowego biletu wstępu na Galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze.
 5. Zakupiony ulgowy bilet wstępu do ŚPN upoważnia w tym samym dniu do zakupu jednorazowego specjalnego biletu wstępu na Galerię widokowa na gołoborzu na Łysej Górze.
 6. Bilety, o których mowa w ust. 4 i 5 można zakupić w formie odpowiedniego Pakietu tj. Pakiet normalny lub Pakiet ulgowy.
 7. Wykaz osób zwolnionych z opłat za wstęp do Parków Narodowych zawiera art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2023 poz. 1336 z późn. zm.). Na podstawie w/w art. z opłat za wstęp do Parku zwolnione są m.in. następujące osoby (wyciąg): 

  7.1 dzieci w wieku do 7 lat;

  7.2 osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;

  7.3 uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym 
  w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;

  7.4 mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego (ŚPN) i gmin graniczących 
  z parkiem narodowym (ŚPN); tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, gminy Waśniów;

  7.5 osoby udające się do miejsc kultu religijnego;

  7.6 członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 
  o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
 8. Wykaz osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego zawiera art. 12 ust. 8 ustawy 
  o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2023 poz. 1336 z późn. zm.). 
  Na podstawie w/w art. do zakupu biletu ulgowego uprawnione są m.in. następujące osoby (wyciąg):

  8.1 uczniowie szkół i studenci;

  8.2 dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie  pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych 

  w języku polskim w:

  a)   szkołach  prowadzonych  przez  organizacje społeczne  za  granicą zarejestrowanych  

  w bazie  prowadzonej  przez  upoważnioną  jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;

  b)   szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;

  c)   sekcjach   polskich   funkcjonujących   w szkołach   działających w systemach oświaty innych państw;

  d)   szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół  Europejskich, sporządzonej  w Luksemburgu  dnia  21 czerwca 1994 r. 

  8.3 emeryci i renciści;

  8.4 osoby niepełnosprawne;

  8.5 żołnierze służby czynnej.
 9. Osoby posiadające uprawnienia, wymienione w ust. 7 i 8 mogą otrzymać potwierdzenie wejścia na teren ŚPN po pozytywnej weryfikacji danego uprawnienia. Udowodnienie posiadanych uprawnień do ulgi lub zwolnienia, poprzez okazanie właściwych dokumentów spoczywa na osobie kupującej bilet.
 10. Odpowiedni bilet wstępu do ŚPN można zakupić poprzez: 

  10.1 sprzedaż online w sieci Internet odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę;

  10.2 sprzedaż offline (stacjonarna w punktach poboru opłat) może odbywać się przez cały rok (minimum w okresie od 1 kwietnia do 31 października) w następujących punktach:

  a)     przy wejściu do ŚPN w Nowej Słupi;

  b)     przy wejściu do ŚPN w Świętej Katarzynie;

  c)     przy wejściu do Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze.

  10.3 sprzedaż offline (stacjonarna w kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie) odbywa się przez cały rok w dniach i godzinach pracy kasy Dyrekcji.

  10.4 sprzedaż mobilną, która może odbywać się przez cały rok przy wejściach do parku, wejściu do Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, na oznakowanych szlakach 
  i ścieżkach edukacyjnych; 

  10.5 opłacenie dowodu zakupu (np. faktury wystawionej na wniosek zamawiającego).
 11. Opłaty będą pobierane przez osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadający jednolity strój w kolorze zielonym z napisem „Obsługa turystyczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym” oraz imienny identyfikator z logo ŚPN lub przez pracowników ŚPN.
 12. W przypadku braku obsługi w punkcie pobierania opłat lub w przypadku braku stacjonarnego punktu sprzedaży na szlaku, zwiedzający ma obowiązek uiścić opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym) bądź offline w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży np. przy zejściu ze szlaku, bądź u osoby upoważnionej do mobilnego pobierania opłat (kasjer mobilny).
 13. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie paragonem fiskalnym od kasjera/kasjera mobilnego (sprzedaż offline), bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym – (zakupiony poprzez sprzedaż online) lub faktura w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym (sprzedaż w kasie Dyrekcji ŚPN). Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.
 14. Niewykorzystanie biletu we wskazanym terminie nie uprawnia do zwrotu kosztów jego zakupu. 
 15. Zwrot kosztów biletu, zakupionego poprzez zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta Wejściówki, określa Regulamin sprzedaży on-line dostępny na https://www.swietokrzyskipn.org.pl/regulamin-sprzedazy-online/
 16. Pracownicy Służby Parku, Straży Parku lub inne osoby upoważnione przez Dyrektora ŚPN mogą dokonywać kontroli dowodów wniesienia opłat.

   

Opłaty za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze

Zasady pobierania opłat  za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze
 1. Opłata za wstęp do Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze jest pobierana w okresie całorocznym. 
 2. Bilet wstępu do Galerii widokowej, zakupiony na dany dzień kalendarzowy upoważnia do jednorazowego wstępu w tym dniu.
 3. Zakupiony normalny bilet wstępu do ŚPN upoważnia w tym samym dniu do zakupu jednorazowego ulgowego biletu wstępu do galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze.
 4. Zakupiony ulgowy bilet wstępu do ŚPN upoważnia w tym samym dniu do zakupu jednorazowego specjalnego biletu wstępu do galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze.
 5. Bilety, o których mowa w ust. 4 i 5 można zakupić w formie odpowiedniego Pakietu tj. Pakiet normalny lub Pakiet ulgowy.
 6. Bilety ulgowe przysługują:
  6.1 osobom posiadającym ważny normalny bilet wstępu do ŚPN;
  6.2 młodzieży szkolnej i studentom;
  6.3 emerytom i rencistom;
  6.4 inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej
  6.5 osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku powyżej 18 roku życia, którym nie przysługują bilety specjalne
  6.6 nauczycielom - opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów)
 7. Bilety specjalne przysługują:
  7.1 osobom posiadającym ważny ulgowy bilet wstępu do ŚPN;
  7.2 osobom posiadającym zgodę Dyrektora ŚPN;
  7.3 dzieciom od czterech do siedmiu lat;
  7.4 osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny:
  · w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  · w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  · bez ograniczeń wiekowych, w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  7.5 pracownikom innych Parków Narodowych oraz pracownikom PGL Lasy Państwowe.
 8. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy gmin położonych w granicach ŚPN i gmin graniczących z ŚPN; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, gminy Waśniów, a także osoby posiadające zgodę Dyrektora Parku oraz dzieci do lat trzech.
 9. Odpowiedni bilet wstępu do Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze można zakupić poprzez:
  9.1 sprzedaż online w sieci Internet odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę;
  9.2 sprzedaż offline (stacjonarna w punktach poboru opłat) może odbywać się przez cały rok (minimum w okresie od 1 kwietnia do 31 października) w następujących punktach:
  a)     przy wejściu do Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze;
  b)     przy wejściu do ŚPN w Nowej Słupi;
  c)     przy wejściu do ŚPN w Świętej Katarzynie.
  9.3 sprzedaż offline (stacjonarna w kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie) odbywa się przez cały rok w dniach i godzinach pracy kasy Dyrekcji.
  9.4 sprzedaż mobilną, która może odbywać się przez cały rok przy wejściach do parku, wejściu do Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, na oznakowanych szlakach i ścieżkach edukacyjnych;
  9.5 opłacenie dowodu zakupu (np. faktury wystawionej na wniosek zamawiającego).
 10. Opłaty będą pobierane przez osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadający jednolity strój w kolorze zielonym z napisem „Obsługa turystyczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym”  oraz imienny identyfikator z logo ŚPN lub przez pracowników ŚPN.
 11. W przypadku braku obsługi w punkcie pobierania opłat zwiedzający ma obowiązek uiścić opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym) bądź offline w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży np. przy zejściu ze szlaku, bądź u osoby upoważnionej do mobilnego pobierania opłat (kasjer mobilny).
 12. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie paragonem fiskalnym od kasjera/kasjera mobilnego (sprzedaż offline), bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym – (zakupiony poprzez sprzedaż online) lub faktura w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym (sprzedaż w kasie Dyrekcji ŚPN). Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.
 13. Niewykorzystanie biletu we wskazanym terminie nie uprawnia do zwrotu kosztów jego zakupu.
 14. Zwrot kosztów biletu, zakupionego poprzez zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta Wejściówki, określa Regulamin sprzedaży on-line dostępny na https://www.swietokrzyskipn.org.pl/regulamin-sprzedazy-online/
 15. Pracownicy Służby Parku, Straży Parku lub inne osoby upoważnione przez Dyrektora ŚPN mogą dokonywać kontroli dowodów wniesienia opłat.

Opłata za wstęp do Muzeum

Zasady pobierania opłat, regulamin zwiedzania i zasady rezerwacji ekspozycji przyrodniczej w Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu
Zasady pobierania opłat, regulamin zwiedzania i zasady rezerwacji ekspozycji przyrodniczej w Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu określa Zarządzenie nr 14/2024 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie udostępniania ekspozycji przyrodniczej  w Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu.

Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu jest pobierana na podstawie Zarządzenie nr 35/2023  Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego i wynosi:

 • 13,00 zł brutto - normalny bilet wstępu;
 • 7,00 zł brutto - ulgowy bilet wstępu;
 • 4,00 zł brutto - specjalny bilet wstępu.
Bilety ulgowe przysługują:
 • młodzieży szkolnej i studentom (do ukończenia 26 r. życia);
 • emerytom i rencistom;
 • inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku powyżej 18 roku życia, którym nie przysługują bilety specjalne;
 • nauczycielom - opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów);
 • dorosłym mieszkańcom gmin położonych w granicach ŚPN i gmin graniczących z ŚPN; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, gminy Waśniów.
Bilety specjalne przysługują:
 • osobom posiadającym zgodę Dyrektora ŚPN;
 • dzieciom od czterech lat do ukończenia siódmego roku życia;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny:
  • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  • w wieku do ukończenia 26 roku życia, w przypadku gdy osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • pracownikom innych Parków Narodowych oraz pracownikom PGL Lasy Państwowe;
 • dzieciom i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, gminy Waśniów.
Z opłat zwolnione są osoby posiadające pisemną zgodę Dyrektora ŚPN oraz dzieci do lat trzech. Odpowiedni bilet wstępu na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego można zakupić poprzez:
 • sprzedaż online w sieci Internet, która odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę;
 • sprzedaż offline (stacjonarna) w kasie znajdującej się w budynku Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu oraz w kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie, która odbywa się przez cały rok w dniach i godzinach pracy kasy w Muzeum i kasy w Dyrekcji ŚPN;
 • opłacenie dowodu zakupu (np. faktury wystawionej na wniosek zamawiającego);
Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie paragonem fiskalnym od kasjera (sprzedaż offline), bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym – (zakupiony poprzez sprzedaż online) lub faktura w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym. Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli. Niewykorzystane biletu we wskazanym terminie nie uprawnia do zwrotu kosztów jego zakupu. Zwrot kosztów biletu, zakupionego poprzez zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta Wejściówki, określa Regulamin sprzedaży on-line dostępny na https://swpn.gov.pl/kup-bilet
Regulamin zwiedzania ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu W budynku Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN) na Świętym Krzyżu udostępniona jest do zwiedzania ekspozycja przyrodnicza.
 1. Zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej może wiązać się z wniesieniem opłaty za udostępnienie.
 2. Ekspozycję przyrodniczą można zwiedzać:
 • w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia od wtorku do niedzieli w godzinach od 900 do 1600;
 • w okresie od 1 maja do 30 września we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 900 do 1700;
 • w okresie od 1 października do 31 grudnia od wtorku do niedzieli w godzinach od 900 do 1600;
 • ostatni zwiedzający są wpuszczani na 45 minut przed zamknięciem Muzeum.
 1. Ekspozycja przyrodnicza jest nieczynna:
 • 1 stycznia;
 • 6 stycznia.
 • pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
 • 1 listopada;
 • 11 listopada;
 • 25 grudnia.
 1. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Grupa nie powinna liczyć więcej niż 35 osób łącznie z opiekunami grupy (w przypadku gdy opiekun grupy chce wprowadzić jednocześnie większą ilość zwiedzających, należy taką możliwość uzgodnić indywidualnie z obsługą Muzeum. ŚPN nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z wprowadzenia większej ilości zwiedzających). Grupy większe niż 35 osób są dzielone.
 2. Pierwszeństwo zwiedzania mają grupy posiadające rezerwację. Grupa taka powinna zgłosić swoje przybycie na co najmniej 10 minut przed zarezerwowanym terminem zwiedzania, bądź uprzedzić co najmniej o jedną godzinę wcześniej o ewentualnym spóźnieniu, pod numerem telefonu 41 317 70 87 lub 690 080  034. Niedotrzymanie tych warunków może być powodem anulowania rezerwacji lub zmianę godziny zwiedzania na inną dostępną.
 3. Rezerwacja zwiedzania ekspozycji jest dokonywana na podstawie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 4. Możliwość dokonywania rezerwacji zwiedzania ekspozycji przysługuje grupom liczącym min. 10 osób.
 5. Przed przystąpieniem do sporządzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 6 zalecana jest weryfikacja dostępności wolnych terminów zwiedzania ekspozycji na stronie https://swpn.gov.pl/kup-bilet
 6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, nie jest jednoznaczne z rezerwacją terminu zwiedzania ekspozycji. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu zwiedzania ekspozycji w stosunku do terminu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Potwierdzenie rezerwacji terminu zwiedzania ekspozycji nastąpi przez pracownika ŚPN nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w formie wiadomości elektronicznej.
 8. Rezygnacja z zarezerwowanego terminu zwiedzania ekspozycji odbywa się poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl, najpóźniej na 7 dni przed terminem rezerwacji.
 9. Brak przekazania do ŚPN informacji o rezygnacji ze zwiedzania ekspozycji w terminie, o którym mowa w pkt. 11 może stanowić dla ŚPN podstawę do obciążenia rezerwującego kosztami zwiedzania ekspozycji przyrodniczej w Muzeum ŚPN.
 10. W przypadku wcześniejszego zakupu biletów wstępu na ekspozycję, warunkiem dopuszczenia do zwiedzania ekspozycji jest okazanie dowodu zakupu obsłudze Muzeum ŚPN.
 11. Grupa przybywająca do Muzeum powinna posiadać przy sobie potwierdzenie rezerwacji zwiedzania ekspozycji przesłane przez pracownika ŚPN.
 12. Wysokość pobieranych opłat za zwiedzanie ekspozycji została określona w Zarządzeniu nr 35/2023 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 13. Faktura za zakupione bilety wstępu na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN zostanie wystawiona na wniosek nabywcy.
 14. Budynek, w którym mieści się ekspozycja jest MONITOROWANY – wszelkie wykroczenia względem obowiązujących przepisów, w tym niniejszego Regulaminu mogą być dokumentowane i zgłaszane właściwym organom.
 15. Opiekun grupy ma obowiązek towarzyszyć grupie podczas zwiedzania ekspozycji.
 16. Świętokrzyski Park Narodowy nie odpowiada za przerwy w zwiedzaniu spowodowane przyczynami niezależnymi od Parku (niewykorzystane z tego powodu bilety, po odpowiedniej adnotacji dokonanej przez pracownika ŚPN, mogą być wykorzystane w innym terminie).
 17. Zabrania się zwiedzającym dotykania eksponatów. Za wyrządzone szkody będzie obciążona osoba, która ich dokonała, a w przypadku osób nieletnich opiekun takiej osoby.
 18. Na ekspozycji nie wolno spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu oraz korzystać z innych używek. Zabrania się także wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
 19. Zabrania się wstępu na ekspozycję osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 20. W trakcie zwiedzania zezwala się na wykonywanie zdjęć fotograficznych w sposób nie przeszkadzający innym w zwiedzaniu.
 21. Cała ekspozycja obejmująca materiał wideo, audio, teksty, aranżacje i inne jest własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego i nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody ŚPN do celów komercyjnych. Wszelkie inne próby wykorzystania ekspozycji bez zezwolenia do celów reklamowych, kopiowania, naśladowania, powielania oraz filmowania są zabronione.
 22. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo przerwania zwiedzania ekspozycji dla osób i grup, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz w razie wyższej konieczności np.: prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym.
 23. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących w budynku Muzeum ŚPN.
 24. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.